Liczba plików w systemie ext4

Liczba plików w systemie ext4
partycja backupowa
partycja backupowa

Przygotowując partycję na backup możemy spotkać się nie tylko z problemem dostępnego miejsca, ale zbyt małą ilością plików, jakie będzie mogła ta partycja pomieścić. Za liczbę plików odpowiedzialne są tzw. „inode” czyli węzły. Ilość węzłów wyznacza liczbę plików na partycji. Dodatkowym parametrem, który trzeba wziąć pod uwagę jest rozmiar bloku (block size) w systemie plików; ten nie może być większy od parametru „bytes-per-inode” w tworzeniu systemu plików gdyż będziemy mieli wówczas inody, które nigdy nie zostaną wykorzystane.

Przykład stworzenia „gęstego” systemu plików (tu z wykorzystaniem LVM z blokiem wielkości 4k):


# tune2fs -l /dev/mapper/vgstorage-lvstorage | grep -i 'block size'
Block size: 4096
# mkfs.ext4 -i 4096 /dev/mapper/vgstorage-lvstorage
# mount /dev/mapper/vgstorage-lvstorage /mnt/storage
# df -i | grep storage
/dev/mapper/vgstorage-lvstorage 157286400 4580775 152705625 3% /mnt/storage

dostępnych inodów mamy 157286400. Prawie sto sześćdziesiąt milionów plików. Sporo, jak na 600GiB partycję.

Należy wziąć pod uwagę fakt potrzebnej ilości pamięci (RAM) do zaalokowania takiej ilości plików w systemie.